Oferta

prawo cywilne

Kredyty frankowe, podział majątku, odszkodowania, sprawy o zapłatę, naruszenie dóbr osobistych, dochodzenie wierzytelności wynikających z niewłaściwego wykonania umów lub ich niewykonania, zasiedzenie, rozgraniczenie, ochrona własności, stwierdzenie nabycia spadku, zachowek, dział spadku, odrzucenie spadku, podważanie testamentu i inne.

prawo karne

Postępowanie przygotowawcze, postępowanie przed sądem I instancji, apelacja, a także sprawy o: odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności, zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności, warunkowe przedterminowe zwolnienie i inne.

prawo rodzinne

rozwód, separacja, alimenty, ustalenie kontaktów z dzieckiem, władza rodzicielska i inne.

prawo gospodarcze

Bieżąca obsługa prawna firm, przedsiębiorców, spółek prawa handlowego, innych jednostek organizacyjnych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą indywidualnie lub w formie spółki cywilnej i inne.

prawo administracyjne

Uzyskiwanie decyzji administracyjnych, sporządzanie odwołań od decyzji, wniosków i inne.

praca i ubezpieczenia społeczne

Roszczenia związane z wypadkami przy pracy, przywrócenie do pracy, ustalenie stosunku pracy, odszkodowania za: wypowiedzenie umowy o pracę, rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia, dyskryminację, mobbing i inne.